รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมนึก เปลี่ยนเภท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

โทร : 089-8739949

นางสาววรรณี ตูลเพ็ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

โทร : 089-7292365

  • วิสัยทัศน์

    โครงสร้างพื้นฐานสะดวก การศึกษาเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลน่าอยู่

ข่าวสารชาวอบต.ไม้ฝาด

กิจกรรมชาวอบต.ไม้ฝาด

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 กันยายน 2566

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ไม้ฝาด เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)