กฏหมายการจัดตั้ง
กฏหมายการจัดตั้ง
30 พฤศจิกายน 542

0


รัฐธรรมนูญ

  -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

กฎหมายจัดตั้ง

  -พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2549

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

  -พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​