กองคลัง
 • นางอาภาลักษณา บุญช่วย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวปริณดา เศษฐพลอย

  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางยุพาพร สุวรรณกำเนิด

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวจินดานุช ตรงมาตัง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวธิดารัตน์ รัตนตรัง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวจินดาพร ดำสนิท

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุไรดา สืบเหม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวสายสุดา ช่วยธานี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุรัตน์วดี แสงศรีจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสุนิสา ลูกหวาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสุพัตรา หลังสัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ