สมาชิก อบต.
 • หยุดปฏิบัติหน้าที่

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 • นายอยุธยา ช่วยธานี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 • นายดิถี ตั้งเคี้ยน

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 • นายสมคิด ผักจีน

  สมาชิกสภา อบต.ไม้ฝาด หมู่ที่ 3

 • นายสมศักดิ์ เขียดเขียว

  สมาชิกสภา อบต.ไม้ฝาด หมู่ที่ 5

 • นายพินิจ ทองย้อย

  สมาชิกสภา อบต.ไม้ฝาด หมู่ที่ 6

 • นายหมาดเฉ็น รัตนตรัง

  สมาชิกสภา อบต.ไม้ฝาด หมู่ที่ 7