คณะผู้บริหาร
 • นายสมนึก เปลี่ยนเภท

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร : 089-8739949

 • นายประจบ อั้นทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร : 064-9409627

 • นายสมชาย กิ่งเกาะยาว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร :062-0405754

 • นายดูล ช่วยธานี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร : 075-274040 ต่อ 101