กองช่าง
 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา

 • -ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นางจารวี สารวงค์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นางสาวมุยรี เศษสิน

  ผู้ช่วยนายช่าง โยธา

 • นายชัยณรงค์ บุญจันทร์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายวิทยา อนัตทวีกุล

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายไชยเชษฐ์ ช่วยธานี

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายจิรชาติ ปาลทิพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา