หน่วยตรวจสอบภายใน
  • นางสาววรรณี ตูลเพ็ง

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  • ว่าง

    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ