สำนักปลัด
 • นางสาววรรณี ตูลเพ็ง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 • นายอรรถวิทย์ นุ่นตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 • นายมงกุฎ คงเพ็ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางศิริวรรณ ทองนวน

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางวนิดา แสงศรีจันทร์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายวรเทพ ท่าจีน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • ว่าง

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสุภาพร สังข์ทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวกาญจนา รักแหลมแค

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสมบัติ พลัดทองศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางชดาภร คงอ่อนศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางยุพิน ดำแดง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางประทุม อำภามณี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางพนิดา ทองนอก

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางพรทิพย์ พลโคกก่อง

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางสุมิตรา ช่วยชะนะ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางจุรินทร์ ชูเสียงแจ้ว

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง

 • นางศิกานต์ คงจันทร์

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง

 • นางเกษิรินทร์ แสงศรีจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง

 • นางจรรยา ทองย้อย

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ

 • นางอนัญญา กิ่งเกาะยาว

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง

 • นางสาวเสาวพัตร์ หนูเอียด

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง

 • นางสาวสาริกา กิ่งเกาะยาว

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง

 • นางยินดี บุญเกื้อ

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ

 • นางสาวชาลิสา เจียมสวัสดิ์พันธ์

  ครู

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ

 • นางนิรัชดา ช่วยชะนะ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ

 • นายภสุ คงอ่อนศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางปิยดา วิริยฐิติพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมชาย พูลสวัสดิ์

  คนงาน

 • นายสมศักดิ์ หัวหิน

  คนงาน

 • นางสาวเนตรชรินทร์ แซ่เล้า

  คนงาน

 • นายต่วน รัมนา

  คนงาน

 • นายศุภดิต ตรงมาตัง

  คนงาน

 • นายธีราวุฒิ นวลนิ่ม

  คนงาน