การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ค่านิยมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
7 เมษายน 2564

109


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
1 ธันวาคม 2562

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมการประกาศเจตน์จำนงค์สุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการประกาศเจตน์จำนงค์สุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ