อำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

462


                      ภารกิจและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้

          ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                                                   (๑)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)

(๒)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)

(๓)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)

(๔)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)

(๕)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)

(๖)    การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)

                                                  (๗)    จัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                                                  (๘)    จัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

 

          ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                       (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ(มาตรา ๖๗ (๖))

                                       (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

                                       (๓)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))

                                       (๔)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๕))

                                       (๕)  การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา ๑๗ (๑๘))

                                       (๖)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))

          ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

                                       (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))

                                       (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))

                                       (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))

                                       (๔)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))

                                       (๕)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

                                       (๖)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))

           ๔.  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                      (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา ๖๘ (๖))

                                      (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))

                                      (๓)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))

                                      (๔)  ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))

                                      (๕)  การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))                      

                                      (๖)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

                                      (๗)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))

          ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                      (๑)  คุ้มครอง ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))

                                      (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                (มาตรา ๖๗ (๒))

                                      (๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))

                                      (๔) การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))

 

          ๖.   ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                     (๑)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘)

                                     (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)

                                     (๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))

                                     (๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗(๑๘))

         ๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                     (๑)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา 

ท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))

                                     (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))

                                     (๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))

                                     (๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))

                                     (๕)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น                                                                  (มาตรา ๑๗(๑๖))

                   ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

เอกสารแนบ