มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติ Dos & Donts
14 กุมภาพันธ์ 2566

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
30 พฤศจิกายน 542

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ .มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
30 พฤศจิกายน 542

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
30 พฤศจิกายน 542

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
30 พฤศจิกายน 542

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ