E-Service
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
1 ธันวาคม 2564

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
11 พฤษภาคม 2564

189


แบบคำร้อง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค
11 พฤษภาคม 2564

194


แบบคำร้องขอทั่วไป
11 พฤษภาคม 2564

201


แบบขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ
11 พฤษภาคม 2564

195


แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
22 มีนาคม 2564

0


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
22 มีนาคม 2564

0


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด