การจัดความรู้ (KM)
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2565
15 ตุลาคม 2564

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำาเนินการตามภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
9 มีนาคม 2564

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำาเนินการตามภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
12 กุมภาพันธ์ 2564

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
12 กุมภาพันธ์ 2564

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงินภาษีอากรในระบบบัญชี (e-laas)
12 กุมภาพันธ์ 2564

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงินภาษีอากรในระบบบัญชี (e-laas) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย
1 ตุลาคม 2563

199


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร การเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
24 กันยายน 2563

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
24 กรกฎาคม 2563

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน
27 พฤษภาคม 2563

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานอปท.
24 พฤษภาคม 2563

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานอปท. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
19 พฤษภาคม 2563

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
9 มีนาคม 2563

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 มีนาคม 2563

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
17 กุมภาพันธ์ 2563

95


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7 มกราคม 2563

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดทำคำสั่งานบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

95


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจัดทำคำสั่งานบุคคล ได้ที่นี่
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
30 พฤศจิกายน 542

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ ได้ที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
30 พฤศจิกายน 542

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ได้ที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
30 พฤศจิกายน 542

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ได้ที่นี่
คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน
30 พฤศจิกายน 542

95


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน ได้ที่นี่