คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 พฤศจิกายน 542

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน
30 พฤศจิกายน 542

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางการจัดการควบคุมภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
30 พฤศจิกายน 542

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
30 พฤศจิกายน 542

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงินภาษีอากรในระบบบัญชี (e-laas)
30 พฤศจิกายน 542

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงินภาษีอากรในระบบบัญชี (e-laas) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ