แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน ๑๑ โครงการ
30 พฤศจิกายน 542

294


*รออัพเดท*

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

224


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

204


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

185


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

205


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

183


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)
30 พฤศจิกายน 542

202


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

191


เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2559
30 พฤศจิกายน 542

201


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2559
30 พฤศจิกายน 542

212


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 542

179


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 542

173


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 542

212


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 542

195


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2557
30 พฤศจิกายน 542

185


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2557
30 พฤศจิกายน 542

202


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 พฤศจิกายน 542

199


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

177


KRUTH1

 

 

                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                             ************************************

 

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                     ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)

1

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

2,293,740.00

10/2561

 

2

ค่ารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2,500,000.00

12/2561

3

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

814,000.00

12/2561

 

 

เอกสารแนบ