แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

558


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ผนัง กั้นตลิ่ง
     2. การพัฒนาระบบจราจร
     3. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
     4. การพัฒนาระบบโทรคมนาคม
     5. การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
     2. การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
     1. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
     2. การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
     3. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
     2. การบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย
   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
     1. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
     2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
     1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2. การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

68


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
30 พฤศจิกายน 542

90


แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)

เอกสารแนบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)
30 พฤศจิกายน 542

615


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

163


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

เอกสารแนบ