มุมงานการเจ้าหน้าที่
คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
30 พฤศจิกายน 542

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
30 พฤศจิกายน 542

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้ที่นี่
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
30 พฤศจิกายน 542

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ได้ที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
30 พฤศจิกายน 542

106


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ