รายงานทางการคลัง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
19 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
28 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
11 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
29 เมษายน 2564

75


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
29 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 1 ปี
30 ตุลาคม 2563

65


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 1 ปี

เอกสารแนบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ราย 6 เดือน
29 เมษายน 2563

64


ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ราย 6 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
22 เมษายน 2563

63


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
23 ธันวาคม 2562

95


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256

เอกสารแนบ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ตุลาคม 2562

75


รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
รายงานทางการคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2558
30 พฤศจิกายน 544

228


รายงานทางการคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

รายงานทางการคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
30 พฤศจิกายน 544

217


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 
งบทดลอง
 
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
รายงานทางการคลัง ประจำเดือน มกราคม 2559
30 พฤศจิกายน 544

235


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน มกราคม 2559 

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 

งบทดลอง

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 

รายงานทางการคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2559
30 พฤศจิกายน 544

214


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2559

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 

งบทดลอง

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 

 

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

 
รายงานทางการคลัง ประจำเดือน เมษายน 2559
30 พฤศจิกายน 544

203


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน เมษายน 2559 

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด
 
 
 
งบทดลอง
 
 
 
รายงานรับ-จ่าย เงินสด
 

 

รายงานทางการคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
30 พฤศจิกายน 544

203


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

 
 
งบทดลอง
 
 
 
รายงานรับ-จ่าย เงินสด
 
 
รายงานทางการคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 544

213


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

 
 
งบทดลอง
 
 
รายงานรับ-จ่าย เงินสด
 
 
รายงานทางการคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
30 พฤศจิกายน 544

261


รายงานทางการคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 

 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

 
 
งบทดลอง
 
 
 
รายงานรับ-จ่าย เงินสด
 
 
สถานะการคลัง/งบประมาณ
30 พฤศจิกายน 542

730


สถานะการคลัง/งบประมาณ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

รายได้ประจำปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น
     1. รายได้ที่จัดเก็บเอง
          - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
          - ภาษีบำรุงท้องที่
          - อากรการฆ่าสัตว์
          - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
          - รายได้จากทรัพย์สิน
          - รายได้เบ็ดเตล็ด
          - ภาษีป้าย
          - อากรรังนกอีแอ่น
          - รายได้จากสาธารณูปโภค
     2. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้
          - ภาษีสุรา
          - ภาษีสรรพสามิต
          - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
          - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9) 
          - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พรบ.กระจายอำนาจฯ)
          - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
          - ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
          - ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
          - ค่าภาคหลวงแร่
          - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
          - เงินเก็บตามกฎหมายอุทยาน ฯ
     3. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

จำนวน 25,406,845.92 บาท แยกเป็น
จำนวน 1,491,556.44 บาท แยกเป็น
จำนวน 374,951.17 บาท
จำนวน 31,601.23 บาท
จำนวน - บาท
จำนวน 371,320.07 บาท
จำนวน 189,027.87 บาท
จำนวน 115,063 บาท
จำนวน 9,608 บาท
จำนวน 96,179.10 บาท
จำนวน 303,866 บาท
จำนวน 13,248,743.48 บาท แยกเป็น
จำนวน 1,296,730.92 บาท
จำนวน 3,126,010.82 บาท
จำนวน 672,824 บาท
จำนวน - บาท
จำนวน 2,535,842.05 บาท
จำนวน 5,338,779.90 บาท
จำนวน 90,456.17 บาท
จำนวน 1,690 บาท
จำนวน  1 บาท
จำนวน 68,834.40 บาท
จำนวน 80,145.82 บาท
จำนวน 37,428.40 บาท
จำนวน 10,666,546 บาท