การบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
25 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
30 พฤศจิกายน 542

101


แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลไม้ฝาด ปี 61 - 63
30 พฤศจิกายน 542

103


ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลไม้ฝาด ปี 61 - 63

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
30 พฤศจิกายน 542

60


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
รายงานการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

57


รายงานการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

77


ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
อัตรากำลัง
30 พฤศจิกายน 542

267


อัตรากำลัง

เอกสารแนบ
การกำหนดสมรรถนะ
30 พฤศจิกายน 542

265


การกำหนดสมรรถนะ

เอกสารแนบ
แผนความก้าวหน้าสายอาชีพ
30 พฤศจิกายน 542

290


แผนความก้าวหน้าสายอาชีพ

เอกสารแนบ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
30 พฤศจิกายน 542

280


กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เอกสารแนบ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง
30 พฤศจิกายน 542

256


มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง

เอกสารแนบ
การจัดองค์ความรู้
30 พฤศจิกายน 542

250


การจัดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด รวมถึงผู้ที่สนใจ

เอกสารแนบ
การควบคุมภายใน
30 พฤศจิกายน 542

277


การควบคุมภายใน

การบริหารงานบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

235


การบริหารงานบุคคล

เอกสารแนบ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
30 พฤศจิกายน 542

229


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

228


ประมวลจริยธรรม

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต
30 พฤศจิกายน 542

164


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต

เอกสารแนบ