กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตื
30 พฤศจิกายน 542

552


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ ค.๐๐๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เอกสารแนบ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒
30 พฤศจิกายน 542

49


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๖๒
30 พฤศจิกายน 542

48


โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบ
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี2562 รพ.สต.บ้านฉางหลาง
30 พฤศจิกายน 542

46


โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี2562 รพ.สต.บ้านฉางหลาง

เอกสารแนบ
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี2562รพ.รต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

48


โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี2562รพ.รต.ไม้ฝาด

เอกสารแนบ
โครงการเยาวชนก้าวหน้าพัฒนาทักษะกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2562 อบต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

61


โครงการเยาวชนก้าวหน้าพัฒนาทักษะกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2562 อบต.ไม้ฝาด

เอกสารแนบ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2562 รพ.รต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

57


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2562 รพ.รต.ไม้ฝาด

เอกสารแนบ
โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีประจำปี2562อาสาสมัครสาธาณสุขตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

62


โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีประจำปี2562อาสาสมัครสาธาณสุขตำบลไม้ฝาด

เอกสารแนบ
โครงการอบรมแกนนำยุคใหม่รู้เรื่องอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพฟัน ประจำปีงบประมาณ2562
30 พฤศจิกายน 542

59


โครงการอบรมแกนนำยุคใหม่รู้เรื่องอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพฟัน ประจำปีงบประมาณ2562

เอกสารแนบ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพหลังเข้าพิธีสุนัด ประจำปี2562 อบต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

60


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพหลังเข้าพิธีสุนัด ประจำปี2562 อบต.ไม้ฝาด

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี2562 หมู่ที่6
30 พฤศจิกายน 542

66


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี2562 หมู่ที่6

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่5
30 พฤศจิกายน 542

60


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่5

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่3
30 พฤศจิกายน 542

63


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่3

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่1
30 พฤศจิกายน 542

60


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่1

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่2
30 พฤศจิกายน 542

58


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่2

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่7
30 พฤศจิกายน 542

58


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562 หมู่ที่7

เอกสารแนบ
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่4
30 พฤศจิกายน 542

54


โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำปี2562หมู่ที่4

เอกสารแนบ
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 รพ.สต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 รพ.สต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 รพ.สต.ไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 รพ.สต.บ้านฉางหลาง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านฉางหลาง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ