ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อไม้ค้ำยันต้นไม้ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก(เครนสลิง)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 4 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คือเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานจัดเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.สุโสะ และศดม.สู่หยู่ดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-28

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลิพัง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-28

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ซื้อตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสาย ตง.ถ ๖๒-๐๑๑ บ้านบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

2024-05-24

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-28