นโยบายการบริหาร
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
30 พฤศจิกายน 542

110


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

เอกสารแนบ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

609


นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

     1. ดำเนินการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
     2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาขอโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพใน ด้าน องค์ความรู้ของประชากรในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
     3. ส่งเสริมให้บริการด้านสาธารณสุขให้ป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดในพื้นที่
     4. ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การบำรุงรักษาระบบทางน้ำให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชน
     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น
     6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
     7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป และสนับสนุนการกีฬาในทุกระดับ
     8. ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     9. ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน ตลอดถึงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อตอบสนองการให้บริการ
ประชาชนและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     10. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

แผนบริหารความเสี่ยง
30 พฤศจิกายน 542

683


แผนบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
30 พฤศจิกายน 542

233


เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เอกสารแนบ