งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด พ.ศ.2565
27 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขึ้นทะเบียนตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการถนนสวย สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการถนนสวย สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการประหยังพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
drffed
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ drffed ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้างฉางหลาง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.ไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ไม้ฝาด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ปลอดบุหรี่
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ