แผนพัสดุประจำปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
27 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
28 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
12 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2565
28 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

224


เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

130


KRUTH1

 

 

                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                             ************************************

 

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                     ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)

1

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

2,293,740.00

10/2561

 

2

ค่ารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

2,500,000.00

12/2561

3

ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

814,000.00

12/2561

 

 

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

147


เอกสารแนบ
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

178


เอกสารแนบ