วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 542

662


วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
     “ โครงสร้างพื้นฐานสะดวก  การศึกษาเข้มแข็ง  เศรษฐกิจมั่นคง  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ตำบลน่าอยู่