ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
1935
3 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดำเนินการจัดกิจกรรม"จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลถนนสายปากเมง-เตาถ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566