กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
ประกาศคณะกรรมการนโนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
30 พฤศจิกายน 542

57


ประกาศคณะกรรมการนโนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
30 พฤศจิกายน 542

61


พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
30 พฤศจิกายน 542

61


พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)

เอกสารแนบ
พระราชบัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
30 พฤศจิกายน 542

75


พระราชบัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2541
30 พฤศจิกายน 542

59


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2541

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
30 พฤศจิกายน 542

59


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
30 พฤศจิกายน 542

55


พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

55


พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
30 พฤศจิกายน 542

59


พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
30 พฤศจิกายน 542

57


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
30 พฤศจิกายน 542

54


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.256
30 พฤศจิกายน 542

55


พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 

พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

58


พระราชบัญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2537
30 พฤศจิกายน 542

69


พระราชบัญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2537

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

75


พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
30 พฤศจิกายน 542

74


พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510
30 พฤศจิกายน 542

70


พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

72


พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
30 พฤศจิกายน 542

69


พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เอกสารแนบ