งานพัฒนาชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
16 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

53


โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
30 พฤศจิกายน 542

51


โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

เอกสารแนบ
โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

55


โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

54


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

48


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดรีไซเคิล
30 พฤศจิกายน 542

52


โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดรีไซเคิล

เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่างถ้วย ข้าวซอยไก่ ขนมไข่นก ขนมโดนัดจิ๋วและเค้กมะพร้าวอ่อน ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

51


โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำบ๊ะจ่างถ้วย ข้าวซอยไก่ ขนมไข่นก ขนมโดนัดจิ๋วและเค้กมะพร้าวอ่อน ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ แบบมืออาชีพ ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

49


โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ แบบมืออาชีพ ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

53


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพหลังพิธีเข้าสุนัด ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

54


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพหลังพิธีเข้าสุนัด ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำ 2562
30 พฤศจิกายน 542

55


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำ 2562

เอกสารแนบ
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้พิการ
30 พฤศจิกายน 542

52


กิจกรรมออกเยี่ยมผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เอกสารแนบ
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก
30 พฤศจิกายน 542

53


กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

เอกสารแนบ
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
30 พฤศจิกายน 542

48


กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เอกสารแนบ
กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว
30 พฤศจิกายน 542

57


กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว

เอกสารแนบ
ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

55


ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30 พฤศจิกายน 542

57


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
30 พฤศจิกายน 542

53


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

เอกสารแนบ
สิทธิของผู้พิการ
30 พฤศจิกายน 542

56


แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้พิการ

เอกสารแนบ