ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยเเพร่สื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มเเข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
12 มีนาคม 2567

30