ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
1772
14 ธันวาคม 2565

นายสมนึก เปลี่ยนเภท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ (9 ธ.ค.2565) ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตรังที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA  และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันและแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่น  ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency International) ได้สะท้อนว่าปัญหาการทุจริตเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของประเทศไทยอย่างหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในเรื่องของการซื้อ-ขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบน ตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย การใช้กฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน การที่ไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  และความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ  การทุจริตจึงเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือ การทำลายภาพลักษณ์ ทำลายความเชื่อมั่นในสายตาของประชาชนชาวไทยและชาวโลก  เราจึงต้องร่วมมือกัน ไม่ยอมให้การทุจริตเป็นมรดกบาป  ตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไป  ดังนั้น  รัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญและพยายามผลักดันให้การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ และได้สร้างกลไกในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมถึงการจัดทำแผนระดับรองเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง  ซึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  นโยบาย Digital E – Payment  เป็นต้น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง  แจ้งเบาะแส ตรวจสอบการทุจริตในทุกระดับ  และให้ความสำคัญกับการนำคนผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรม  โดยรัฐบาลจะไม่ลด ละ  เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป  โดยพร้อมที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด  เปิดกว้าง  รับฟัง  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคงความอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศ  การค้า  การลงทุน  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคมสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การคอร์รัปชั่นถือเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง      การร่วมกันแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตลดปัญหาคอร์รัปชั่น สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรการเชิงป้องกัน ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรม “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”