ภาพกิจกรรม
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
222
26 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด