Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
นายสมนึก เปลี่ยนเภท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
(089-8739949)
 
นางสาววรรณี ตูลเพ็ง
ปลัด อบต.ไม้ฝาด
(089-7292365)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 การบริหารงานบุคคล
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข้อบัญญัติ อบต.
 กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
 งานพัฒนาชุมชน
 งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตรวจสอบภายใน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 กฏหมายการจัดตั้ง
 เรื่องร้อเรียน ร้องทุกข์
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การจัดความรู้ (KM)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 58) 29 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 167) 21 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่ีองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ดู : 79) 8 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 74) 8 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เริื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว)หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 87) 30 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 72) 30 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ้านไม้ฝาด(ชุมชนทุ่งใสผักบุ้ง)หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 90) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 86) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนหินคลุกสายนาพรุแค(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 106) 28 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 86) 28 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอยทวีผล หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 98) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกพิกุล ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVAMENT IN – PLACE RECYCLING) สาย ตง.ถ.80-00๓ สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาดสร้างซ่อมสร้าง (ดู : 92) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVAMENT IN – PLACE RECYCLING) สาย ตง.ถ.80-00๓ สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาดสร้างซ่อมสร้าง (ดู : 77) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 77) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 77) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 79) 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ร่างประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVAMENT IN – PLACE RECYCLING) สาย ตง.ถ.80-00๓ สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 74) 11 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 123) 15 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เริื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ (ดู : 119) 17 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 112) 17 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 118) 30 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 282) 19 ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 296) 19 ก.พ. 2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 263) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 258) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 300) 18 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 323) 16 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 315) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 320) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 363) 17 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 (ดู : 365) 13 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 305) 29 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเวินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 325) 29 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด (ดู : 310) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด (ดู : 312) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 265) 24 เม.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 292) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด (ดู : 303) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 289) 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำบลไมัฝาด (ดู : 293) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 307) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำบลไม้ฝาด (ดู : 256) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 269) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 280) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 247) 21 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 330) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ี 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 346) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอนสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 302) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 316) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ (ดู : 311) 27 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 327) 27 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณน้ำตกอ่างทอง (ดู : 329) 26 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณน้ำตกอ่างทอง (ดู : 345) 26 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรื่อกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดู : 301) 18 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื้่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่่ 2 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 315) 11 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด (ดู : 309) 11 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ่ง)ในการจัดซื้อจ้ดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 271) 5 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ(ชุมชนพืชสวน) (ดู : 314) 23 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 298) 23 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง (ดู : 282) 23 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
  201 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-274040
โทรสาร : 075-274040 ต่อ 106
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maifad.go.th
 
   Copyright © 2019. www.maifad.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs