Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
นายสมนึก เปลี่ยนเภท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
(089-8739949)
 
นางสาววรรณี ตูลเพ็ง
ปลัด อบต.ไม้ฝาด
(089-7292365)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 การบริหารงานบุคคล
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข้อบัญญัติ อบต.
 กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
 งานพัฒนาชุมชน
 งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตรวจสอบภายใน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 กฏหมายการจัดตั้ง
 เรื่องร้อเรียน ร้องทุกข์
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การจัดความรู้ (KM)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 139) 30 ม.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 118) 17 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 103) 5 ม.ค. 2566
ประกาศ _การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 121) 28 พ.ย. 2565
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี (ดู : 317) 1 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 89) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 88) 6 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 (ดู : 85) 5 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 104) 20 ก.ค. 2565
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 115) 11 ก.ค. 2565
ประกาศ _การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 65) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศ_ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ (ดู : 68) 25 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนเมษายน - กันยายน 2565 (ดู : 137) 24 พ.ค. 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 144) 2 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 144) 1 ก.พ. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 78) 20 ม.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 175) 17 ม.ค. 2565
ประกาศ_ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 54) 27 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์_การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ (ดู : 58) 26 พ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 146) 17 พ.ย. 2564
งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 144) 11 พ.ย. 2564
งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 130) 11 พ.ย. 2564
งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 127) 11 พ.ย. 2564
งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 139) 11 พ.ย. 2564
แบบฟอร์มแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 60) 14 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ดู : 164) 10 ส.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 203) 28 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 317) 21 เม.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 (ดู : 203) 29 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 (ดู : 259) 8 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 229) 3 มี.ค. 2564
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 132) 26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 (ดู : 102) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 594) 3 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 396) 27 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 357) 10 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 390) 3 ส.ค. 2563
จดหมายข่าว_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 160) 10 ก.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 207) 19 มิ.ย. 2563
จดหมายข่าว_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 167) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 187) 11 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป , นิติบุคคล , บริษัทเอกชน , หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 424) 8 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 2) (ดู : 368) 17 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 1) (ดู : 342) 3 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ดู : 396) 30 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 392) 27 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 161) 7 ม.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 164) 21 พ.ย. 2562
รายงานวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 299) 7 พ.ย. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 174) 1 พ.ย. 2562
ประกาศ ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบรองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 170) 1 พ.ย. 2562
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 190) 1 พ.ย. 2562
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 181) 16 ต.ค. 2562
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 404) 15 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2562 (ดู : 286) 1 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 326) 26 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้าน (ดู : 282) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำไซดักปลา (ดู : 343) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำเครื่องมือจับปลา(นาง) (ดู : 341) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร (ดู : 335) 2 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
  201 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-274040
โทรสาร : 075-274040 ต่อ 106
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maifad.go.th
 
   Copyright © 2019. www.maifad.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs