Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด 201 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ : 075-274040

 
นายสมนึก เปลี่ยนเภท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
(089-873-9949)
 
นางวรรณี ตูลเพ็ง
ปลัด อบต.ไม้ฝาด
(089-7292365)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 การบริหารงานบุคคล
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข้อบัญญัติ อบต.
 การจัดความรู้ (KM)
 กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
 งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 59) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 (ดู : 48) 8 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 11) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 151) 3 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 168) 27 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 127) 10 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 180) 3 ส.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป , นิติบุคคล , บริษัทเอกชน , หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ขอความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 164) 8 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 2) (ดู : 152) 17 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 1) (ดู : 116) 3 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ดู : 190) 30 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 153) 27 ม.ค. 2563
รายงานวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 91) 7 พ.ย. 2562
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 195) 15 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2562 (ดู : 77) 1 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 85) 26 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้าน (ดู : 109) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำไซดักปลา (ดู : 136) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำเครื่องมือจับปลา(นาง) (ดู : 140) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร (ดู : 144) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า (ดู : 147) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำขนมไทยพื้นบ้าน (ดู : 119) 2 เม.ย. 2562
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำจักสาน (ดู : 140) 2 เม.ย. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลไม้ฝาด (ดู : 154) 2 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 231) 1 เม.ย. 2562
การเข้าใช้ลานกีฬา อุปกรณ์ (ดู : 184) 1 มี.ค. 2562
ข้อมูลการใช้ลานกีฬา ตำบลไม้ฝาด (ดู : 170) 15 ม.ค. 2562
ลานกีฬาสำหรับแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย อบต.ไม้ฝาด (ดู : 161) 15 ม.ค. 2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 183) 31 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดง อยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 236) 1 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 233) 1 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 189) 1 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้เจ้าเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 185) 1 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ไม้ฝาด ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 237) 1 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52) 2 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 212) 13 ก.ย. 2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 122) 31 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2561 (ดู : 127) 20 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 128) 20 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 375) 19 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 426) 19 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 317) 19 ธ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี (ดู : 385) 27 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3) (ดู : 199) 27 เม.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 244) 17 ธ.ค. 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ ๓ (ดู : 393) 25 พ.ย. 2558
อบต.ไม้ฝาด ร่วมกับประชาชน ทำความสะอาดชายหาดปากเมง (ดู : 439) 5 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 305) 3 พ.ย. 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 324) 15 ก.ย. 2558
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ / ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภคของระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 320) 21 พ.ค. 2558
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 258) 5 ม.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 (ดู : 349) 1 ธ.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 403) 7 ต.ค. 2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 และสมัยประชุมสภา สมัย ประจำปี 2558 (ดู : 418) 3 ก.ค. 2557
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 (ดู : 401) 3 ก.ค. 2557
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 337) 3 ก.ค. 2557
ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 311) 3 ก.ค. 2557
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 429) 3 ก.ค. 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2557 (ดู : 265) 1 ธ.ค. 2556
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 209) ธ.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.