Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
นายสมนึก เปลี่ยนเภท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
(089-8739949)
 
นางสาววรรณี ตูลเพ็ง
ปลัด อบต.ไม้ฝาด
(089-7292365)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 การบริหารงานบุคคล
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ข้อบัญญัติ อบต.
 กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งานพัฒนาชุมชน
 งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การจัดความรู้ (KM)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 23)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 22)
ประชาสัมพันธ์เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนเมษายน - กันยายน 2565 (ดู : 60)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด (ดู : 74)
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 68)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 81)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 20)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เริื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมทางเชื่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ (ดู : 47)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ดู : 41)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง (ดู : 37)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 203)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ดู : 197)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู : 183)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 175)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 226)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 239)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 43)
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (ดู : 41)
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (ดู : 54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ (ดู : 66)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งคนงาน (ดู : 140)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกอ่างทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
อบต.ไม้ฝาด
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
อีเมมล์ระบบสารบรรณ
อบต.ไม้ฝาด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
  201 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-274040
โทรสาร : 075-274040 ต่อ 106
E-mail Address : saraban@maifad.go.th
 
   Copyright © 2019. www.maifad.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs